ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ณ ศูนย์พระนครเหนือ

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ณ ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวัน 26 มิถุนายน 2555 10.00 น. สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ณ อาคาร 90 ปีคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งติดตั้งแล้วเสร็จ 26 มิถุนายน 2555  11.54 น. สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและระบบงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ได้ตามปกติ

แจ้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (WIFI) อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขัดข้อง

แจ้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (WIFI) อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขัดข้อง

ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้แจ้งว่าไม่สามารถใช้สัญญาณเครือข่าย (WIFI) ได้และให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจเช็ค นั้น สำนักวิทยบริการฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) ภายในอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายชำรุดอยู่ 1 จุดบริเวณชั้น 3 หน้าห้องเรียนเลยลิฟท์แก้ว (Zone B) ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯไม่สามารถเข้าซ่อมบำรุงได้เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวยังอยู่ในระยะของการรับประกัน ดังนั้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดังเดิมจึงเห็นสมควรให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดำเนินการแจ้งบริษัทที่รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการแก้ไขโดยด่วน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 0-2282-9009-15 ต่อ 6783,6785

ติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารมงคลอาภา ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารมงคลอาภา ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์เครือข่ายห้องพักอาจารย์ อาคารมงคลอาภาชั้น 2 ด้านหลังสนามกีฬา และเจ้าหน้าที่ได้เข้าซ่อมบำรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สามารถใช้งานได้ตามปกติ 22 มิ.ย. 2555  16.30 น.

ประกาศแจ้ง การ Maintenance Router ที่โหนดพญาไท ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 21.00 น. – 22.00 น.

ประกาศแจ้ง การ Maintenance Router ที่โหนดพญาไท ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 21.00 น. – 22.00 น.

ประกาศจากทาง Uninet  ซึ่งมทร.พระนครจะมีผลกระทบในการใช้งานระบบเครือข่ายในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้ง 5 ศูนย์ แต่การใช้ระบบต่างๆภายในสามารถให้บริการได้ตามปกติ เรียนสมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน ทางสำนักงานฯ จะมีการ Maintenance อุปกรณ์ Router  ที่โหนดพญาไท  ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 21.00 น. – 22.00 น.  โดยในช่วงเวลาดังกล่าว สมาชิกเครือข่ายฯ อาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือหน่วยงานดังต่อไป นี้ –  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศน์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ – วิทยาลัยชุมชนส่วนกลาง – สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางสำนักงานฯ ต้องขออภัยมา ณ

ซ่อมระบบเครือข่ายห้อง 2308 ศูนย์พณิชยการพระนคร

ซ่อมระบบเครือข่ายห้อง 2308 ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแจ้งว่าระบบเครือข่ายขัดข้องจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมบำรุงระบบ เครือข่าย ฌ ห้อง 2308 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยได้เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายชุดใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ระบบเครือข่ายและระบบงานภายในของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับปรุงเสร็จแล้วและสามารถใช้งานระบบเครือ ข่ายได้ตามปกติ 19 มิ.ย. 2555 15.30 น.

ติดตั้งอุปกรณ์ firewall ศูนย์พระนครเหนือ

ติดตั้งอุปกรณ์ firewall ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมบำรุงและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (firewall) ณ ศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งจะเพิ่มความมั่นคงและความปลอดภัยในระบบเครือข่ายของ มทร.พระนคร

การพัฒนาระบบ Monitor สำหรับศูนย์พณิชยการพระนคร

การพัฒนาระบบ Monitor สำหรับศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่ายได้พัฒนาระบบเฝ้าระวัง (Monitor) บนระบบเครือข่ายเพื่อสามารถระบุที่ตั้งตำแหน่งเครื่อข่ายได้ทันทีในกรณีระบบเครือข่ายชำรุดขัดข้องหรือเสียหาย ทั้งนี้กลุ่มงานเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนคร จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระบบ(Monitor)เครือข่ายและสามารถลงพื้นที่ซ่อมบำรุงได้ ตลอดเวลาทำการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Monitor

การวางแผนและเตรียมการทดสอบระบบเครือข่าย IPv.6

การวางแผนและเตรียมการทดสอบระบบเครือข่าย IPv.6

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้มีการประชุมวางแผนและเตรียมการทดสอบระบบเครือข่าย IPv.6  ในวัน IPv.6 DAYซึ่งISPทั่วโลกจะร่วมกันทดสอบ IPv.6 และเป็นการรองรับ IP เวอรชั้น 6 ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ทางสำนักวิทยบริการฯจะเริ่มดำเนินการทยอยจ่าย IPv.6 ให้หน่วยงานต่างๆภายใน มทร.พระนครใช้เพื่อทดสอบความเสถียรและการใช้งานต่างๆ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ noc@rmutp.ac.th

ย้ายอุปกรณ์เกจเวย์ (core switch)

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าขนย้ายอุปกรณ์ Gate Way สำหรับระบบเครือข่าย โดยได้นำมาทำความสะอาดและซ่อมบำรุงรักษาและทดลองรันอุปกรณ์เกจเวย์ขึ้นมาใช้งานเพื่อนเป็นอุปกรณ์สำรองและใช้ในการทดสอบระบบเครือข่าย

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบและติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศูนย์เทเวศร์ จำนวน 2 ห้อง ซึ่งขณะนี้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ตามปกติแล้ว 11 มิ.ย. 2555 15.30 น.