เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าขนย้ายอุปกรณ์ Gate Way สำหรับระบบเครือข่าย โดยได้นำมาทำความสะอาดและซ่อมบำรุงรักษาและทดลองรันอุปกรณ์เกจเวย์ขึ้นมาใช้งานเพื่อนเป็นอุปกรณ์สำรองและใช้ในการทดสอบระบบเครือข่าย

ย้ายอุปกรณ์เกจเวย์ (core switch)

Leave a Reply