ประกาศแจ้งปัญหาระบบเครือข่าย อาคารการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์

ประกาศแจ้งปัญหาระบบเครือข่าย อาคารการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์

เนื่องด้วยในที่ 2 กรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน ระบบเครือข่ายของคณะศิลปศาสตร์ และอุปกรณ์ของบริษัททรู บริเวณพื้นที่อาคารการโรงแรม(ปานฝัน) และอาคาร 1 ไม่สามารถใช้งานได้ ทางสำนักวิทยบริการจึงได้มีการสอบถามทางเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ จึงได้รู้ถึงปัญหา คือ หม้อแปลงไฟฟ้าภายในคณะศิลปศาสตร์ขัดข้อง ส่งผลให้ระบบเครือข่ายไม่สามารถให้บริการได้ จึงขออภัย ณ โอกาส นี้

ประกาศแจ้ง Google Drive หมดโปรอันลิมิต

ประกาศแจ้งบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านในสังกัด มทร.พระนคร ทราบ เนื่องจาก Google ได้ประกาศว่าในเดือนกรกฎาคม 2565 จะเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่ Google Drive จากเดิมคือไม่จำกัดพื้นที่การใช้งาน (Unlimited) เป็นการให้บริการแบบจำกัดพื้นที่ใช้งานไม่เกิน 15 GB ต่อ 1 user ซึ่งการปรับนโยบายครั้งนี้จะกระทบบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านที่เป็นผู้ใช่งาน Google Drive ของ มทร.พระนคร ภายใต้ชื่อ account@rmutp.ac.th ทุกคน ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ผู้ใช้งานแต่ละท่านเก็บไว้ใน Google Drive ของมทร. พระนคร สูญหายหรือเข้าถึงไม่ได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สวส.) จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการย้ายข้อมูลออกจาก Google drive เดิมของมหาวิทยาลัยไปไว้ยังคลาวด์ยี่ห้ออื่นๆ ซึ่ง สวส. ได้ทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติของ