กลุ่มงาน เครือข่ายคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ : 02-665-3777 Email : admin@rmutp.ac.th

Leave a Reply