ปรับปรุงระบบ Authentication เพื่อใช้งานระบบ Internet

ปรับปรุงระบบ Authentication เพื่อใช้งานระบบ Internet

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้ทำปรับปรุงระบบยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (Authentication) เพื่อให้มีความปลอดภัยและใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้ 1.เปิดเว็บเบราเซอร์ที่ท่านใช้งาน และพิมพ์   http://auth.rmutp.ac.th  ในช่อง URL  จะเจอหน้าต่างสำหรับกรอก Username และ Password  2. กรอกรายละเอียด Username และ Password ของท่าน แล้วกด Login หากข้อมูลที่กรอกถูกต้องจะเจอหน้าต่างแสดงการปุ่มสำหรับ Logout และลิงค์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ 3. การ Login จะมีระยะเวลาในการใช้งานอินเตอร์เน็ต 8 ชั่วโมง  หากต้องหยุดการใช้งานสามารถกดปุ่ม Logout เพื่อออกจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต หมายเหตุ การเข้าหน้า Login