วิทยากร

  1. นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ (อ. จิ๋ว)   สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. นายสุทธิพงษ์  คำแปง (อ. กอม)  สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course Outline


เอกสารประกอบการอบรม