มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยวิทยาเขต 5 แห่งได้แก่

+ วิทยาเขตเทเวศร์ [ thewes.rit.ac.th ] + วิทยาเขตโชติเวช [ chtwc.rit.ac.th ] + วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  [ bcc.rit.ac.th ] + วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ [ ckus.rit.ac.th ] + วิทยาเขตพระนครเหนือ [ nbk.rit.ac.th ]

ข้อมูลระบบเครือข่ายเดิม แต่ละวิทยาเขต ( วิทยาเขตเทเวศร์ ,วิทยาเขตโชติเวช ,วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ,วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ,วิทยาเขตพระนครเหนือ )ได้ใช้เทคโนโลยี ของ Cisco System โดยใช้ Router เป็นอุปกรณ์ค้นหาเส้น เชื่อมต่อ ผ่านLeased Line มี Bandwidth ขนาด 2 Mb ต่อไปที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

rmutp_net_old

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการ จดโดเมนใหม่ ในวันที่ 8 ก.ย. 2548 เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร ดังนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Domain Name : rmutp.ac.th

– วิทยาเขตเทเวศร์ Domain Name : thewes.rmutp.ac.th

– วิทยาเขตโชติเวช Domain Name : chtwc.rmutp.ac.th

– วิทยาเขตพณิชยการพระนคร Domain Name : bcc.rmutp.ac.th

– วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ Domain Name : ckus.rmutp.ac.th

– วิทยาเขตพระนครเหนือ Domain Name : nbk.rmutp.ac.th

 

ในวันที่ 15 ต.ค. 2548 ได้มีการดำเนินการ เรื่อง โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร [ RMUTP Net ] ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาเขตเทเวศร์ , วิทยาเขตโชติเวช , วิทยาเขตพณิชยการพระนคร , วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ วิทยาเขตพระนครเหนือ โดยมีอาจารย์ นิวัตร จารุวาระกูล เป็นประธานโครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ( ตึกบ่อปลา ) ชั้น 4

  ในวันที่ 2 มี.ค. 2549 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ได้ดำเนินการย้ายวงจรการสื่อสารจาก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ไปเชื่อมต่อกับทาง สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet ) โดยใช้วงจรการสื่อสารของ CAT Telecom. ซึ่งใช้เทคโนโลยี MPLS ( Multi Protocol Label Switching ) เพื่อเชื่อมต่อกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา( UniNet ) โดยทำให้ Gateway ของมหาวิทยาลัย มี Bandwidth ขนาด 20Mb และวงจรเชื่อมต่อของวิทยาเขตพณิชยการพระนครและวิทยาเขตพระนครเหนือ มี Bandwidth ขนาด 10Mb เชื่อมต่อกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ที่เทเวศร์

โดยทำการติดตั้งระบบ Core Switch ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยใช้ Alcatel [ Omniswitch 7800 ] โดยมีเชื่อมต่อดังนี้

ส่วนที่ 1

  • วิทยาเขตพณิชยการพระนคร เชื่อมต่อ กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มี Bandwidth ขนาด 10Mb
  • วิทยาเขตพระนครเหนือ เชื่อมต่อ กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี Bandwidth ขนาด 10Mb

ส่วนที่ 2

  • วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เชื่อมต่อ กับ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ที่มี Bandwidth ขนาด 1 Gbps
  • วิทยาเขตโชติเวช เชื่อมต่อ กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี Bandwidth ขนาด 1 Gbps
  • วิทยาเขตเทเวศร์ เชื่อมต่อ กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มี Bandwidth ขนาด 1 Gbps

rmutp_net_new

Leave a Reply