Service
Genuine Applications

โปรแกรมถูกลิขสิทธิ์ เช่น
Adobe CC2018,
Windows 10, Office 2016
ที่ให้บริการตามศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

Learning Space

ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยมีทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ OSX

Hi Speed Internet

ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ทั้งแบบมีสายและไร้สาย

IT Care

ให้บริการซ่อม ลงโปรแกรม
ให้กับนักศึกษาและบุคคลากร
รวมถึงการให้คำปรึกษาด้าน IT

Printer

ให้บริการปริ้นเตอร์ตามศูนย์การเรียนรู้ทุกศูนย์

Email & Passport

ตรวจสอบการใช้งานเบื้องต้น เรื่องการให้บริการ Email และ RMUTP Passport แก่นักศึกษาและบุคคลากร

Staffs
กลุ่มงานเครือข่ายศูนย์เทเวศร์ศูนย์โชติเวชศูนย์พระนครเหนือศูนย์พณิชยการพระนคร
นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
โทร.6785

นายเชวงศักดิ์ คงเกิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
โทร.6785

นายแสงสรรค์ ตินารักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
โทร.6710

นายพิศุทธิ์ เมืองใหญ่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
โทร.6779

นายทัศพัฒน์ เดชธนาไพบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
โทร.5560

น.ส.ธิดาทิพย์ เชื้อมั่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
โทร.4323

นายณัฐพงศ์ การะน้อย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
โทร.3900

Gallery