วันที่ 5 กันยายน 2556 ขึ้นระบบ 10 Gigabit Ethernet ศูนย์ชุมพรเขตฯ

เมือวันที่ 5 กันยายน 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายและการสือสารได้ทำการขึ้นระบบ  10 Gigabit Ethernet ณ ศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 3 กันยายน 2556 เปลี่ยน Core switch ศูนย์พระนครเหนือ

วันที่ 3 กันยายน 2556 เปลี่ยน Core switch ศูนย์พระนครเหนือ

วันที่ 3 กันยายน 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสารได้ทำการเปลี่ยน core switch  ณ ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อให้รองรับการทำงานความเร็วสูง 10 G   และย้าย core switch ตัวเดิมไปเป็นโหนดรับ ณ ตึกคณะวิทยาศาสรต์ เป็นที่เรียบร้อย

เดินสายไฟเบอร์ออฟติค ตึกการโรงแรม

เดินสายไฟเบอร์ออฟติค ตึกการโรงแรม

เนื่องจากมีโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ณ ศูนย์ พณิชยการพระนคร ทางกลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสารจึงได้ดำเนินการ เดินสายไฟเบอร์ออฟติคเพิ่มเติมจำนวน 2 โหนด ณ อาคารเรียนวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556  เป็นที่เรียบร้อย