นโยบายการใช้ห้อง

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง นโยบายการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

___________________________________

นโยบายใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Acceptable Use Policy) จัดทำขึ้นเพื่อ  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้รับทราบและปฏิบัติตาม พรบ.ดังกล่าว ซึ่งแบ่งเป็น ๒ หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

หมวด ๑ ว่าด้วยระเบียบการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับ คณาจารย์ บุคลกร และ นักศึกษา

ข้อ ๑ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.

ข้อ ๒ ผู้เข้าใช้บริการต้องไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มหรือสัตว์เลี้ยงหรืออาวุธหรือสิ่งผิดกฏหมายเข้ามาในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ข้อ ๓ ผู้เข้าใช้บริการจะต้องไม่ใช้เสียงหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้เกิดความรบกวนแก่ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ

ข้อ ๔ ผู้เข้าใช้บริการจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ข้อ ๕ ผู้เข้าใช้บริการต้องถอดรองเท้าเก็บไว้ในที่จัดเก็บที่ทางศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมไว้ทุกครั้ง

ข้อ ๖ ผู้ใช้บริการต้องเก็บสัมภาระส่วนตัวไว้ในที่จัดเก็บที่ทางศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมไว้ทุกครั้ง

ข้อ ๗ หากเกิดขัดข้องหรือมีปัญหาในการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองผู้ใช้บริการต้องแจ้งปัญหาให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้ทราบเท่านั้นห้ามทำแก้ไขด้วยตนเองเด็ดขาด

ข้อ ๘ ผู้ใช้บริการจะต้องทำการพิสูจน์ตัวตนตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยเคร่งครัด

 

หมวด ๒ ว่าด้วยการขอใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อใช้ในการอบรมหรือการเรียนการสอน ของ คณาจารย์ และ บุคลกร

ข้อ ๑ ทำการขออนุญาตใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองล่วงหน้าเป็นเวลา ๗ วัน

ข้อ ๒ ทำการระบุความรายละเอียดความต้องการพิเศษที่ต้องการเพิ่มเติมในการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองล่วงหน้าเป็นเวลา ๗ วัน

ข้อ ๓ ทำการระบุระยะเวลาในการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเองล่วงหน้าเป็นเวลา ๗ วัน

ข้อ ๔ ทำการระบุจำนวนผู้ที่จะเข้าใช้บริการในเวลาที่นัดหมายล่วงหน้าเป็นเวลา ๗ วัน

ช้อ ๕ ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับ คณาจารย์ บุคลกร และ นักศึกษา โดยเคร่งครัด

 

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕