ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้แจ้งว่าไม่สามารถใช้สัญญาณเครือข่าย (WIFI) ได้และให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจเช็ค นั้น สำนักวิทยบริการฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) ภายในอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายชำรุดอยู่ 1 จุดบริเวณชั้น 3 หน้าห้องเรียนเลยลิฟท์แก้ว (Zone B) ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯไม่สามารถเข้าซ่อมบำรุงได้เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวยังอยู่ในระยะของการรับประกัน ดังนั้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดังเดิมจึงเห็นสมควรให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดำเนินการแจ้งบริษัทที่รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการแก้ไขโดยด่วน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 0-2282-9009-15 ต่อ 6783,6785

แจ้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (WIFI) อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขัดข้อง

Leave a Reply