เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่ายได้พัฒนาระบบเฝ้าระวัง (Monitor) บนระบบเครือข่ายเพื่อสามารถระบุที่ตั้งตำแหน่งเครื่อข่ายได้ทันทีในกรณีระบบเครือข่ายชำรุดขัดข้องหรือเสียหาย ทั้งนี้กลุ่มงานเครือข่าย ศูนย์พณิชยการพระนคร จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระบบ(Monitor)เครือข่ายและสามารถลงพื้นที่ซ่อมบำรุงได้ ตลอดเวลาทำการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Monitor
การพัฒนาระบบ Monitor สำหรับศูนย์พณิชยการพระนคร

Leave a Reply