Student Hosting บริการเว็บไซต์สำหรับนักศึกษาราชมงคลพระนคร

Student Hosting บริการเว็บไซต์สำหรับนักศึกษาราชมงคลพระนคร

Student Hosting Service (S-HOST) บริการเว็บไซต์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องจากระบบบริการเว็บไซต์สำหรับนักศึกษาเดิมโดนโจมตีโดยผู้ไม่หวังดี ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบริการเว็บไซต์สำหรับนักศึกษาขึ้นใหม่ โดยเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าทดลองใช้งานได้ที่

ซ่อมบำรุงระบบ WIFI หน้าห้องทะเบียนชั้น1 ศูนย์เทเวศน์

ซ่อมบำรุงระบบ WIFI หน้าห้องทะเบียนชั้น1 ศูนย์เทเวศน์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย WIFI ติดตั้งหน้าห้องทะเบียน ชั้น 1 ศูนย์เทเวศน์ระบบเครือข่ายขัดข้องเนื่องจากอาคาร1 ชั้น 2 มีการปรับปรุงอาคาร ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เดิoสายLANและติดตั้ง POE จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับwifi สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายอาคาร 4

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายอาคาร 4

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมบำรุงและแก้ไขระบบเครือข่าย อาคาร4 ชั้น5 ศูนย์เทเวศน์ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเกิดปัญหาการใช้งานบนระบบเครือข่าย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขให้แล้ว แต่สำหรับผู้ใช้ท่านใดที่ยังมีปัญหาการใช้งานไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ โปรดติดต่อ สำนักวิทยบริการฯ

13ธ.ค.2554 ไฟฟ้าดับ-ศูนย์เทเวศน์

13ธ.ค.2554 ไฟฟ้าดับ-ศูนย์เทเวศน์

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2554 เวลาประมาณ 17.00 น. ได้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องทำให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ห้องserver จึงจำเป็นต้องปิดระบบทั้งหมดเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ จึงมีผลทำให้ ศูนย์การเรียนต่างๆ

ปรับปรุงห้อง SERVER ศูนย์เทเวศน์

ปรับปรุงห้อง SERVER ศูนย์เทเวศน์

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2554 ทางสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปรับปรุงห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ได้มากขึ้น และเพื่อรองรับระบบใหม่ๆในอนาคต

ปรับปรุงเครือข่ายของคณะครุศาสตร์ฯ

ปรับปรุงเครือข่ายของคณะครุศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2554 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้จัดส่งเจ้าหน้าทีเข้าไปซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของคณะครุศาสตร์ฯที่ขัดข้อง  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 25/11/2554  11.00 น.

บำรุงรักษาเครือข่ายของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์เทเวศร์

บำรุงรักษาเครือข่ายของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์เทเวศร์

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเรียบร้อยแล้วและสามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ตามปกติ 14 /11/2011 18.30 น.

บำรุงรักษาเครือข่าย อาคารครุศาสตร์ ศูนย์เทเวศร์

บำรุงรักษาเครือข่าย อาคารครุศาสตร์ ศูนย์เทเวศร์

เมื่อวันที่23 กันยายน 2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการส่งเจ้าหน้าไปซ่อมแซมบำรุงรักษาเครือข่ายบริเวณอาคารครุศาตร์ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ระบบเครือข่าย Node ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB 6402) ตึกอุตสาหการ ศูนย์เทเวศร์ขัดข้อง

ระบบเครือข่าย Node ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB 6402) ตึกอุตสาหการ ศูนย์เทเวศร์ขัดข้อง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ทางสำนักวิทยบริการฯได้ ส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมบำรุง ระบบเครือข่าย Node ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB 6402) ตึกอุตสาหการ ศูนย์เทเวศร์

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 7/4/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 7/4/2554

เมื่อวันที่ 7/4/2554 เวลาประมาณ 11.35-11.50 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง ศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์พระนครเหนือ-ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์เทเวศร์-uninet ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว