Student Hosting Service (S-HOST)
บริการเว็บไซต์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เนื่องจากระบบบริการเว็บไซต์สำหรับนักศึกษาเดิมโดนโจมตีโดยผู้ไม่หวังดี ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบริการเว็บไซต์สำหรับนักศึกษาขึ้นใหม่ โดยเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าทดลองใช้งานได้ที่

Student Hosting Service (S-HOST)

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการกู้ข้อมูลเว็บไซต์เดิม (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555)

  1. เปิดใช้งานเว็บไซต์ใหม่
  2. ติดต่อขอกู้ข้อมูลที่ chanathip.n(แอด)rmutp.ac.th
  3. เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลเว็บไซต์เดิมวางไว้ใน Home Directory ของท่าน
  4. ความสมบูรณ์ของข้อมูลเว็บไซต์เดิมไม่เต็ม 100%
  5. ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

สำหรับนักศึกษาที่พบปัญหารการใช้งานระบบบริการเว็บไซต์สำหรับนักศึกษา สามารถแจ้งได้ที่ chanathip.n(แอด)rmutp.ac.th

 

Student Hosting บริการเว็บไซต์สำหรับนักศึกษาราชมงคลพระนคร

Leave a Reply