ซ่อมระบบ DNS ศูนย์พระนครเหนือ

ซ่อมระบบ DNS ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 สำนักวิทยบริการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมระบบ DNS ของศูนย์พระนครเหนือซึ่ง สาเหตุเกิดจากเครื่อง server ชำรุดจึงทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนฮาร์ดดิสและสามารถใช้งานได้ตามปกติ 10 ม.ค. 2555 12.00 น.

ขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server)งานทะเบียน

ขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server)งานทะเบียน

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2555 เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเจ้าหน้าที่จากงานทะเบียนได้ร่วมกันขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ระบบงานทะเบียน และติดตั้งระบบ server ให้กับงานทะเบียน ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว 07/01/2555 15.00 น.

ตรวจสอบระบบเครือข่ายระบบทะเบียน

ตรวจสอบระบบเครือข่ายระบบทะเบียน

เมื่อวันที่  6 ม.ค. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้จัดส่งเ้จ้าหน้าที่ไปสำรวจระบบเครือข่ายของงานทะเบียน เพื่อรองรับการย้าย serverและการใช้งานของห้องสำนักงานทะเบียนชั้น 4 ที่ปรับปรุงห้องเสร็จแล้ว

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2554 ทางบริษัท TCS ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาซ่อมบำรุงเปลี่ยน HDD. BlueCoat Proxy Server ซึ่งก่อนหน้านี้ชำรุด จึงทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบทำให้ใช้งานระบบเครือข่ายไม่ได้

ติดตั้งระบบ KVM Over Network

ติดตั้งระบบ KVM Over Network

ทางสำนักวิทยบริการได้เริ่มทำการติดตั้งระบบ KVM Over Network เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง Server ทำให้สามารถดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server),Cor Switching,Switch ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในบางช่วงเวลาอาจจะมีผลกระทบที่ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ภายในห้องserver ทำให้บางช่วงอินเตอร์เน็ตและระบบบริการต่างๆภายในมหาลัยไม่สามารถใช้งานได้ ต้องขออภัยด้วย

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของห้อง Server ในวันที่ 4-5 และ10-11 ธันวาคม 2554

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของห้อง Server ในวันที่ 4-5 และ10-11 ธันวาคม 2554

เนื่องจากทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) ในระหว่างวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554 เวลา 15.30น. ถึงวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 เวลา 6.30น. และ วัน 10 – 11 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 เป็นต้นไป โดยระหว่างที่ทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาจจะทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบบริการสารสนเทศบางระบบให้บริการไม่ได้

ปรับปรุงห้อง SERVER ศูนย์เทเวศน์

ปรับปรุงห้อง SERVER ศูนย์เทเวศน์

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2554 ทางสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปรับปรุงห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ได้มากขึ้น และเพื่อรองรับระบบใหม่ๆในอนาคต

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศร์

เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 เวลา 19.40  น. อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับห้องเซิฟเวอร์สามารถจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ทั้งห้องได้ประมาณ  15 – 20 นาที จึงต้องทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายบางส่วนลงเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายเเละระบบบริการ ต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ชั่วคราว จนกระทั่งเวลา 20.05 น. ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ จึงทำการเปิดระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการได้ดังเดิม

Page 3 of 3123