ทางสำนักวิทยบริการได้เริ่มทำการติดตั้งระบบ KVM Over Network เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง Server ทำให้สามารถดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server),Cor Switching,Switch ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในบางช่วงเวลาอาจจะมีผลกระทบที่ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ภายในห้องserver ทำให้บางช่วงอินเตอร์เน็ตและระบบบริการต่างๆภายในมหาลัยไม่สามารถใช้งานได้ ต้องขออภัยด้วย

DSCN3348-300x225 DSCN3397-300x225 DSCN3398-300x225 DSCN3399-300x225 DSCN3401-300x225 DSCN3402-300x225 DSCN3403-300x225 DSCN3404-300x225 DSCN3421-300x225 DSCN3422-300x225 DSCN3423-300x225 DSCN3426-300x225 DSCN3427-300x225 DSCN3577-300x225 DSCN3578-300x225 DSCN3606-225x300 DSCN3609-300x225 DSCN3610-225x300

ติดตั้งระบบ KVM Over Network

Leave a Reply