บันทึกวิดีโอการนำเสนอหรือการสอนโดยใช้ Powerpoint 2019 ให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19

บันทึกวิดีโอการนำเสนอหรือการสอนโดยใช้ Powerpoint 2019 ให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19

ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยแบบนี้ และไม่สามารถนัดผู้ฟังให้มาพร้อมกันทุกคน การทำสื่อการสอนหรือการนำเสนอไว้เล่นย้อนหลังได้เป็นสิ่งจะเป็นและทำได้ง่ายๆ ดังนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ และไม่สามารถนำเสนอแบบ live บนแอปพลิเคชันประชุมได้เนื่องจากเน็ตขาดกะทันหัน หรือเหตุจำเป็นอื่นๆ จึงขอเสนอวิธีการใช้งานการบันทึกการนำเสนอ หรือการสอนบน Powerpoint ซึ่งจะมีการบันทึกเสียงผู้สอน และการใช้เมนูเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอซึ่งจำลองการสอนเหมือนอยู่ห้องเรียน ถ้าหากต้องการให้มีหน้าจอการนำเสนอแบบมีหน้าจอวิดีโอขณะนำเสนอด้วย ซึ่งจะมีหน้าจอที่มีความรู้สึกเหมือนประชุมออนไลน์ การทำงานนี้จะมีอยู่ใน Microsoft Powerpoint 2019 เท่านั้น ดังนั้นหากต้องการให้เห็นเป็นการบันทึกหน้าผู้นำเสนอด้วย จำเป็นต้องใช้ Powerpoint 2019 เท่านั้นวิธีการบันทึกการใช้งาน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เปิด Powerpoint และทำการตกแต่งสไลด์ตามปกติให้เสร็จเรียบร้อย จากนั้นให้ไปยังแทป Slide Show และไปยังเมนู Record Slide Show แต่ให้ไปคลิกที่ลูกศรเล็ก เพื่อเรียกเมนูที่ซ่อนไว้ขึ้นมา จากนั้นเลือกเมนู

การใช้งาน Teamviewer โดยใช้ IP Address ในการ Login

การใช้งาน Teamviewer โดยใช้ IP Address ในการ Login

การใช้งาน Teamviewer โดยใช้ IP Address ในการ Login การใช้งาน Teamviewer ในการสนับสนุนผู้ใช้งานที่ห่างไกลนั้น เป็นสิ่งจำเป็นมาก เนื่องจากการอธิบายจากการคุยผ่านแอปพลิเคชัน หรือการโทรศัพท์นั้นไม่สามารถทำให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ง่าย ดังนั้นการใช้ Teamviewer แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ณ เวลานั้นจึงจำเป็นอย่างมาก และผู้ใช้งานมีปัญหาอยู่บ่อยครั้ง หรือได้สร้างเครื่องแม่ข่ายไว้สำหรับการใช้งาน แต่การเข้าใช้งานผ่าน ID ที่ Teamviewer สร้างมานั้นจำได้ยาก หากเป็น IP Address ที่กำหนด หรือผู้ดูแลระบบดูแลเอง จึงทำให้การใช้งาน Teamviewer ง่ายมากขึ้น โดยมีวิธีการตั้งค่าบน Teamviewer ดังนี้ ไปที่ Extras ที่อยู่บน Menu

วิธีการตั้งค่า Google Chrome และ Firefox เป็นโหมด Private ตั้งแต่เริ่มต้น

วิธีการตั้งค่า Google Chrome และ Firefox เป็นโหมด Private ตั้งแต่เริ่มต้น

Google Chrome 1. คลิกขวาที่ icon shotcut ของ google chrome เลือก properties 2. ในข้อ target ให้เติมคำสั่ง –incognito ต่อจากคำสั่งเดิม 3. กด apply และ OK ตามขั้นตอนแล้ว ก็จะได้ icon ที่สามารถเข้า private mode โดยเฉพาะ Firefox 1. ไปยัง menu แล้วเลือก options 2. เลือกแท็บ Privacy & Security

Windows cannot access \\network path [error 0x80004005]

Windows 10 version 1709 เป็นต้นไป มักมีปัญหาในการแชร์ไฟล์ผ่านระบบเครือข่าย เพราะว่า Windows 10 version 1709 จะทำการเปิดค่าเริ่มต้นการใช้งานโปรโตคอล SIMB v.1 โดยจะมี error ตามรูปภาพดังนี้ โดยให้ทำการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนต่อไปนี้ ไปยัง Settings แล้วเลือก Apps เลือกแทป Apps & Features แล้วเลื่อนมาด้านล่างจนถึงข้อ Related Settings คลิกเลือก Programs and Features จะขึ้นหน้า Control Panel ที่อยู่ในหมวด Uninstall or Change

Use xRDP access Ubuntu desktop from Windows

Use xRDP access Ubuntu desktop from Windows

เนื่องจากการรีโมทเข้าไปจัดการ Ubuntu นั้น อาจจะต้องลงโปรแกรม vnc เพื่อทำการเข้าถึงเครื่องที่ต้องการ แต่ต้องลงโปรแกรมเสริมเพื่อที่จะใช้งานรีโมทไปยังเครื่องที่ต้องการ หรืออาจจะต้องใช้ SSH เพื่อทำการเข้าไปจัดการเครื่องที่ต้องการ แต่ก็จำเป็นต้องมีความชำนาญด้าน CLI มากพอสมควร ดังนั้น xRDP จึงเป็นโปรแกรมเสริมที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกต่อทุกๆ คนที่ต้องเข้าเข้าไปยังเครื่อง Ubuntu desktop ที่ต้องการ โดยใช้งานผ่านโปรแกรม Remote Desktop ที่มีอยู่ติดเครื่องอยู่แล้ว Installation Install xRDP and XFCE sudo apt-get update sudo apt-get install xrdp sudo apt-get install xfce4

Difference Between “su” and “sudo”.

Difference Between “su” and “sudo”.

ในการทำการบนระบบปฏิบัติการ Linux มีระบบความมั่นคงซึ่งเป็นสิ่งที่คู่กับระบบปฏิบัติการนี้อยู่แล้ว โดยมีหนทางหนึ่งที่จะเพิ่มระบบความมั่นคงใน Linux คือการจัดการด้านผู้ใช้ (User Management Policy and Permission) โดยปกติแล้วผู้ใช้งานแบบปกติจะไม่ได้สิทธิ์ที่จะใช้การปฏิบัตการใดๆ บนระบบอยู่แล้ว ถ้าหากผู้ใช้งานปกติที่ต้องการการใช้งานบนระบบปฏิบัติการนี้โดยใช้งานได้ทุกแอปพลิเคชั่น โดยให้ผู้ใช้งานนั้นใช้คำสั่ง “su” หรือ “sudo” ข้อแตกต่างระหว่าง “su” และ “sudo” “su” จะเป็นการบังคับการใช้งานและเปิดเผย Root Password แก่ผู้ใช้งานอื่นๆ แต่ “sudo” อาจจะทำให้การใช้งานคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการนั้น ปราศจาการใช้งาน Root Password โดยตรง โดย “sudo” จะเป็นตัวกำหนดให้ใช้ Password ของผู้ใช้งานนั้นๆ เอง

How to Remote Computer by PowerShell Command

How to Remote Computer by PowerShell Command

PowerShell คือ โปรแกรม CLI ทางฝั่งของ Microsoft โดยออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงาน System Admin ซึ่งหากจะเปรียบเทียบทางฝั่ง Linux จะคล้ายกับ SSH ซึ่งตัวโปรแกรม PowerShell จะมีอยู่ใน Windows 7, 8, 8.1 และ 10 และ Windows Servers ในที่นี้จะมาแนะนำการใช้งาน Remote Computer ด้วยการใช้ PowerShell Command โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ Enable PowerShell Remote ขั้นตอนนี้จะทำที่ฝั่งที่เป็น Target ทำการ Search หา

การทำ windows Server Update Services

การทำ windows Server Update Services

การทำ windows Server Update Services 1.ไปที่ Server manager (ทำที่ฝั่ง Server)     2.ไปที่ (2) Add roles and features 3. กด NEXT 4.เลือก Installation เลือกเป็น Role – based แล้ว NEXT 5.ให้ติกเลือกเป็น windows Server Update Services 6.เลือก Server Roles หน้าช่องสี่เหลี่ยมให้ติกเลือกเครื่องหมายถูกที่ Windows Server Update Services

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เครือข่ายแบบไร้สายขัดข้อง ที่ศูนย์วิทยบริการ พณิชยการพระนคร

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เครือข่ายแบบไร้สายขัดข้อง ที่ศูนย์วิทยบริการ พณิชยการพระนคร

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในช่วงเวลา 10.30 – 13.00 น. ศูนย์วิทยบริการ พณิชยการพระนคร ได้เกิดเครือข่ายไร้สายขัดข้อง เนื่องจากเครื่องแม่ข่ายที่เกี่ยวเนื่องกับระบบเครือข่ายไร้สายนั้น ระบบปฎิบัติการเกิดขัดข้อง จึงทำให้ระบบเครือข่ายไร้สายไม่สามารถใช้ได้ และเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จในเวลา 13.00 น. ทางศูนย์วิทยบริการ พณิชยการพระนคร ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

How To Use HAProxy to Set Up HTTP Load Balancing on an Ubuntu

How To Use HAProxy to Set Up HTTP Load Balancing on an Ubuntu

HAProxy(High Availability Proxy) เป็นโปรแกรมโหลดบาลานซ์แบบโอเพนซอร์ส ซึ่งสามารถทำการโหลดบาลานซ์บนเซอร์วิสแบบ HTTP และ HAProxy จะเหมาะสมกับการปรับโหลดบาลานซ์แบบ HTTP ในขณะที่ตัวโปรแกรมนี้สามารถสนับสนุนเซสชั่นแบบดำเนินการต่อได้ทันทีเมื่อหลุดจากเซสชั่นและการประมวลผลบน Layer 7 การเตรียมการเบื้องต้น เตรียม VPS (Vitual Private Server) ทั้งหมด 3 เครื่อง โดยลง OS ในที่จะลง OS เป็น Ubuntu 14.04 และกำหนด IP address ให้เรียบร้อย Load Balance Server : IP address :