ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยแบบนี้ และไม่สามารถนัดผู้ฟังให้มาพร้อมกันทุกคน การทำสื่อการสอนหรือการนำเสนอไว้เล่นย้อนหลังได้เป็นสิ่งจะเป็นและทำได้ง่ายๆ ดังนี้


เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ และไม่สามารถนำเสนอแบบ live บนแอปพลิเคชันประชุมได้เนื่องจากเน็ตขาดกะทันหัน หรือเหตุจำเป็นอื่นๆ จึงขอเสนอวิธีการใช้งานการบันทึกการนำเสนอ หรือการสอนบน Powerpoint ซึ่งจะมีการบันทึกเสียงผู้สอน และการใช้เมนูเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอซึ่งจำลองการสอนเหมือนอยู่ห้องเรียน ถ้าหากต้องการให้มีหน้าจอการนำเสนอแบบมีหน้าจอวิดีโอขณะนำเสนอด้วย ซึ่งจะมีหน้าจอที่มีความรู้สึกเหมือนประชุมออนไลน์ การทำงานนี้จะมีอยู่ใน Microsoft Powerpoint 2019 เท่านั้น
ดังนั้นหากต้องการให้เห็นเป็นการบันทึกหน้าผู้นำเสนอด้วย จำเป็นต้องใช้ Powerpoint 2019 เท่านั้นวิธีการบันทึกการใช้งาน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เปิด Powerpoint และทำการตกแต่งสไลด์ตามปกติให้เสร็จเรียบร้อย
 2. จากนั้นให้ไปยังแทป Slide Show และไปยังเมนู Record Slide Show แต่ให้ไปคลิกที่ลูกศรเล็ก เพื่อเรียกเมนูที่ซ่อนไว้ขึ้นมา
 3. จากนั้นเลือกเมนู Record from Beginning เพื่อเป็นการเข้าสู่โหมดการนำเสนอ พร้อมการบันทึกวิดีโอการนำเสนอ

 1. โดยหน้าจอส่วนนี้จะประกอบด้วยเครื่องมือที่ประกอบการนำเสนอ และเครื่องมือการบันทึก มีดังต่อไปนี้
  1. เครื่องมือการบันทึกวิดีโอ โดยมีปุ่มบันทึก ปุ่มหยุดการบันทึก และการเล่นซ้ำ
  2. เป็นปุ่มแสดงบันทึกย่อในแต่ละสไลด์
  3. ปุ่ม CLEAR เป็นปุ่มลบการบันทึกวิดีโอและการจดบนสไลด์
  4. ปุ่ม SETTINGS เป็นการตั้งค่าไมค์ และตั้งค่ากล้องที่บันทึก
  5. ปุ่มสำหรับเลื่อนสไลด์
  6. หน้าจอแสดงหน้าผู้นำเสนอ
  7. เครื่องมือประกอบการนำเสนอประกอบไปด้วย ปากกา ไฮไลท์เน้นคำ และยางลบ
  8. เครื่องมือสำหรับเปิดปิดไมค์ กล้อง และการเปิดปิดหน้าผู้นำเสนอ
 2. เมื่อพร้อมบันทึกแล้ว ให้กดปุ่ม RECORD เพื่อเริ่มบันทึก
 3. หากกำลังบันทึกการนำเสนออยู่ ปุ่ม RECORD จะเปลี่ยนเป็น PAUSE และหน้าจอแสดงผู้นำเสนอจะขึ้นดังภาพ
 4. เมื่อต้องการจบการบันทึก ให้กด STOP เมื่อหยุดการบันทึกแล้วสามารถตรวจทานการนำเสนอโดยการกดปุ่ม REPLAY
 5. จากนั้นให้กลับมาหน้าแก้ไขสไลด์ จะเห็นหน้าผู้นำเสนอติดอยู่บนสไลด์ เป็นการแสดงว่าสไลด์การนำเสนอนี้ถูกบันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว
 6. เมื่อตรวจทาน และแก้ไข้เป็นที่พึงพอใจแล้ว ให้ทำการบันทึกไฟล์งาน โดยการบันทึกไฟล์งานนี้จะแสดงขั้นตอนการบันทึกไฟล์งานแบบแนบแบบอักษร (Font) ไปยังในไฟล์งานด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาเวลานำไฟล์ไปเปิดในเครื่องที่ไม่มีแบบอักษร(Font) ที่เราใช้ในสไลด์ที่นำเสนอ แล้วหน้ากระดาษเลื่อนเละเมะจนอ่านไม่ได้ การแนบแบบอักษร (Font) ให้เครื่องนั้นสามารถเปิดวิดีโอการนำเสนอของเราได้ตามปกติ โดยที่แบบอักษรที่พิมพ์ไว้ไม่เพี้ยน ซึ่งขั้นตอนดังข้อถัดไป
 7. ไปยังเมนู File และไปยัง Save as แล้วเลือกปลายทางที่ต้องการเซฟ
 8. ตั้งชื่อไฟล์ให้เรียบร้อย
 9. เมื่อตั้งชื่อเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ต้องกดปุ่ม Save ให้ไปยังปุ่ม Tools และกดลูกศรเล็กๆ ข้างปุ่ม Tools เพื่อเรียกเมนูเพิ่มเติม และเลือก Save Options

 10. จากนั้นจะขึ้นหน้า Save ขึ้นมา ให้ไปยังหัวข้อด้านขวามือด้านล่าง โดยมีชื่อหัวข้อดังนี้ Preserve fidelity when sharing this presentation และไปติ๊กเครื่องหมายถูกด้านหน้า Embed fonts in the file และเลือกหัวข้อเพิ่มเติมที่ข้อ Embed all characters (best for editing by other people) เลือกตามขั้นตอนแล้วให้กดปุ่ม OK
 11. จากนั้นจะกลับมาหน้า Save as หน้าเดิม ตรวจเช็คชื่อไฟล์ และสถานที่เก็บไฟล์ปลายทางให้เรียบร้อย จากนั้นกด Save เป็นการบันทึกไฟล์ที่มีวิดีโอนำเสนอพร้อมทั้งการแนบแบบอักษรเพื่อการแก้ไขเรียบร้อย

สรุป

การบันทึกการนำเสนอแนบติดกับไฟล์งาน pptx นั้นเป็นอีกวิธีที่สามารถนำเสนอ หรือใช้เพื่อการศึกษาได้อย่างดี หากติดธุระ หรือไม่สามารถนัดประชุมออนไลน์ได้พร้อมเพียง ใช้วิธีที่นำเสนอบันทึกไว้ล่วงหน้าได้ และสามารถใช้ร่วมกับ Office365 ได้อย่างง่ายดาย

หากต้องการติดตั้ง Microsoft Office 2019 เอง สามารถดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งได้ที่ vlsc.rmutp.ac.th

บันทึกวิดีโอการนำเสนอหรือการสอนโดยใช้ Powerpoint 2019 ให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19