วันที่ 24 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi อาคารมงคลอาภา

วันที่ 24 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi อาคารมงคลอาภา

เนื่องด้วยมีโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสารศูนย์พณิชการพระนคร ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงดำเนินการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Points) เพื่อให้การกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมทุกพื่นที่ภายในศูนย์พณิชการพระนคร โดยได้ทำการติดตั้งที่อาคารมงคลอาภา บริเวณชั้น 2 จำนวน 3 จุด โดยจุดแรกติดตั้งที่บริเวณหน้าลิฟท์ จุดที่ 2 บริเวณหน้าห้องประชุม 204  และ บริเวณ หน้าห้องเรียน 209  ส่วนในชั้น 3 ห้องประชุมใหญ่ จะทำการติดตั้ง 1 จุด บริเวณ ห้อง Control เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ติดตั้งไวไฟอาคาร พร้อมมงคล

วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ติดตั้งไวไฟอาคาร พร้อมมงคล

เนื่องจากทางธนาคารกรุงเทพ สาขาเทเวศ ได้ร้องขอใช้บริการระบบเครือข่ายเพื่อแจกจ่ายบัตรนักศึกษาประจำปี 2556  ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงอำนวยความสะดวกโดยการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารพร้อมมงคล ศูนย์พนิชการพระนคร เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ติดตั้ง Access Point ตึกสื่อสาร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ติดตั้ง Access Point ตึกสื่อสาร

ตามที่คณะสื่อสารมวลชน ได้มีการร้องขอให้ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไวเลจ (Access Point) เพื่อให้ครอบคลุมต่อการใช้งานนั้น ทางกลุ่มงานเครื่อข่าย ได้ติดตั้ง ตัวกระจายสัญญาณไวเลจ ณ ห้องประชุม Advertising & Public Relations Presentation ชั้น 3 และโถงทางเดินชั้น 4 และชั้น 5 ของตึกคณะสื่อสารมวลชน เป็นที่เรียบร้อย

ติดตั้งและปรับปรุง ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Points) ที่คณะศิลป์ศาสตร์ มทร.พระนคร

ติดตั้งและปรับปรุง ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Points) ที่คณะศิลป์ศาสตร์ มทร.พระนคร

วันที่4 เมษายน 2556 ทางสำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้ง ปรับปรุง ตรวจสอบ ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Points) ที่คณะศิลป์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้ คณะอาจาราย์   นักศึกษาและบุคลากรได้ใช้ อินเตอร์เน็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สายได้อย่างทั่วถึง

วันที่ 31 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเข้าติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลจ แบบชั่วคราว ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์

วันที่ 31 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเข้าติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลจ แบบชั่วคราว ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์

เนื่องจากจะมีการใช้งานห้องประชุม ที่คณะครุศาสตร์ ชั้น 2 และต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556  ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงเข้าทำการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไวเลจ (Access Points) เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมเป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 9 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเข้าติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi (Access Points) เพิ่มเติม ที่คณะวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการอัพเครื่อข่ายให้รองรับ IPv6

วันที่ 9 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเข้าติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi (Access Points) เพิ่มเติม ที่คณะวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการอัพเครื่อข่ายให้รองรับ IPv6

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi (Access Points) เพิ่มเติมในส่วนที่ ไม่มีสัญญาณครอบคลุม ที่คณะวิทยาศาสตร์ และทั้งนี้ได้ทำการเตรียมความพร้อมในการอัพเครื่อข่ายให้รองรับ IPv6 โดยการสำรวจอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก ว่าสามารถ รองรับการทำงานของ IPv6 ได้หรือไม่ เพื่อจะได้ทำการอัพเครือข่ายให้รองรับ IPv6 ในแผนพัฒนาต่อไป

เปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Points) สำนักงานอธิการบดี

เปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Points) สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 20 ธันวาคม 2555 กลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการเปลี่อนอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ( Access Points) ที่สำนักงานอธิการบดี เนื่องจากอุปกรณ์ตัวเก่า มีกำลังส่งที่น้อย และให้แบนด์วิธได้น้อย ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงทำการเปลี่ยนตัวกระจายสัญญาณตัวใหม่ ซึ่งมีกำลังส่งสัญญาณที่ดีกว่า และแบนด์วิธที่ดีกว่าเดิม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายเข้าไปติดตั้งกล้องวงจรปิดและตัวกระจายสัญญาณ WiFi ศูนย์พระนครเหนือ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายเข้าไปติดตั้งกล้องวงจรปิดและตัวกระจายสัญญาณ WiFi ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ห้องเซิฟเวอร์ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และความปลอดภัยในการเข้าออกห้อง  ทั้งนี้ยังมีการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ wifi ( Access Points)  เพิ่มเติม ณ ห้องลีลาศ ตึกกิจการนักศึกษาเพื่อให้สัญญาณได้ครอบคุมอย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มงานเครือข่ายเข้าทำการติดตั้ง WiFi ที่คณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มงานเครือข่ายเข้าทำการติดตั้ง WiFi ที่คณะศิลปศาสตร์

เนื่องจากพื้นที่ของคณะศิลปศาสตร์ยังมีจุดอับของสัญญาณ WiFi ทางกลุ่มงานเครือข่าย จึงเข้าทำาการติดตั้ง ตัวกระจายสัญญาณ WiFi (Access Point)  เพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร ได้ใช้งาน อินเตอร์เน็ตอย่างคลอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น