วิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง Hyper-V Hypervisor

ในการตรวจสอบประสิทธิภาพเครือง Hyper-V Hypervisor จะมี 4 สิ่งหลักๆ ที่จะต้องตรวจสอบคือ หน่วยประมวลผล, หน่วยความจำ, ระบบเครือข่าย และ หน่วยจัดเก็บข้อมูล โดยตรวจสอบได้จาก Performances Monitor โดยมีวิธีการสร้างหน้า Monitor ดังนี้

1. เรียกหน้าต่าง Microsoft Management Console (MMC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สร้างหน้า Performances Monitor โดยเลือกที่ File>> Add/Remove snap-in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เลือก Performances Monitor คลิ๊ก Add >> OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ได้หน้า Performances Monitor คลิ๊ก + เพื่อเพิ่มสิ่งที่จะ Monitor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. เพิ่มสิ่งที่จะต้อง Monitor ในที่นี้ก็คือ Processor ซึ่งเราจะ Monitor 3 อย่างคือ
– Hyper-V Hypervisor Logical Processor(*)\% Total Run Time
– Hyper-V Hypervisor Virtual Processor(*)\% Total Run Time
– Hyper-V Hypervisor Root Virtual Processor(*)\% Total Run

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. เพิ่มสิ่งที่จะต้อง Monitor ในที่นี้ก็คือ Memory ซึ่งเราจะ Monitor 2 อย่างคือ
– Memory\Available Mbytes
– Hyper-V Dynamic Memory Balancer (*)\Available Memory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. เพิ่มสิ่งที่จะต้อง Monitor ในที่นี้ก็คือ Network ซึ่งเราจะ Monitor 2 อย่างคือ
– Network Interface(network adapter name)\Bytes/sec
– Hyper-V Virtual Network Adapter (virtual machine name name)\Bytes/sec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. เพิ่มสิ่งที่จะต้อง Monitor ในที่นี้ก็คือและ Storage ซึ่งเราจะ Monitor 4 อย่างคือ
• Physical Disk(disk letter)\Avg. disk sec/Read
• Physical Disk(disk letter)\Avg. disk sec/Write
• Physical Disk(disk letter)\Avg. disk read queue length
• Physical Disk(disk letter)\Avg. disk write queue length

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ตั้งค่าหน้า Report

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. สร้าง shortcut ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

เท่านี้เราก็จะได้หน้า Performance Monitor เพื่อไว้สำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง Hyper-V Hypervisor เพื่อให้ได้ทราบถึงปริมาณการใช้งานและการบริหารจัดการให้ VM ที่ทำงานบนเครื่องสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การสร้าง Performance Monitor เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่อง Hyper-V Hypervisor