ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 10

ขั้นตอนที่ 1. กดที่แถบเมนู Start และกดที่หัวข้อ Settings

ขั้นตอนที่ 2.  กดที่หัวข้อ  Network & Internet ,Wi-Fi, airplane mode, VPN

ชั้นตอนที่ 3. กดที่หัวข้อ VPN

ขั้นตอนที่ 4. กดที่สัญลักษณ์ + add a VPN connection

ขั้นตอนที่ 5.

1. ช่อง Connection name ให้พิมพ์ RMUTP

2. ช่อง Server name ให้พิมพิ์ covidvpn.rmutp.ac.th

3. ช่อง VPN type ให้เลือกหัวข้อ  point to point tunnling protocol (PPTP) หลังจากนั้น กด Save

ขั้นตอนที่ 6. กด Connect เพือเชื่อมต่อ VPN COVID

ขั้นตอนที่ 7. ใส่ User name และ Password  แล้วกด OK เป็นการ login รหัสผ่าน

ซึ่งอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษา ได้ลงทะเบียนจาก RMUTP-Passport  

 

ขั้นตอนที่8. เมือเชือมต่อสำเร็จจะขึ้นว่า Connected และเมือต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อกดที่ Disconnect

เข้าสู่การใช้งานเว็บไซต์งานวิจัยเบื้องต้น ผ่าน COVIDVPN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 10