ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 7

ขั้นตอนที่ 1. กดที่แถบเมนู Start และไปที่ Control Panel

ขั้นตอนที่ 2. กดที่เมนู Network and Internet

ขั้นตอนที่ 3. กดที่เมนู Network and Sharing Center

ขั้นตอนที่ 4. กดที่เมนู Set up new connection or network

ขั้นตอนที่ 5. กดที่เมนู Connect to a workplace แล้วกด Next

ขั้นตอนที่ 6. กดที่แถบเมนู Use my Internet connection (VPN)

ขั้นตอนที่ 7.  กรอกช่อง Internet address : covidvpn.rmutp.ac.th

กรอกช่อง Destination name : RMUTP

:ติ๊ก ถูก ช่อง Don’t connect now just set it up so i can connect later  และกด Next

 

ขั้นตอนที่ 8. กรอก username password และกด Create

ขั้นตอนที่ 9. เมือขึ้นหน้า The connection is ready to use ให้เรากด Close ปิดหน้านี้ไปได้เลย

ขั้นตอนที่ 10.

1.ให้คลิ๊กที่สัญลักษณ์ หน้าจอคอม (์Network Internet access)

2.เลือกคลิ๊กขาวที่  RMUTP

3.เลือกเมนู Properties

ขั้นตอนที่ 11 .

1.เลือกเมนูหัวข้อ Security

2. หัวข้อ Type pf VPN  >>เลือก Point to Point Tunneling Protocol(PPTP)

3. หัวข้อ Data encryption >>เลือก Optional encryption(connect evev if on encryption) แล้วกด OK

ขั้นตอนที่ 12. username password และ กด Connect เพือเชื่อมต่อVPN

ขั้นตอนที่ 13. ถ้า RMUTP >>Connected แสดงว่า ต่อVPN สำเร็จ ถ้าจะยกเลิกการติดต่อกด Disconnect

เข้าสู่การใช้งานเว็บไซต์งานวิจัยเบื้องต้น ผ่าน COVIDVPN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการใช้งาน COVIDVPN บน Windows 7