เมื่อวันที่ 24/8/2554 เวลาประมาณ 9.10 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง Uninet-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ทำให้ทุกศูนย์ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว

* หมายเหตุ ระบบงานภายในของทางมหาวิทยาลัย (ERP,HRM,REG,Etc.) สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วงจรการสื่อสารระบบเครือข่าย มทร.พระนคร ขัดข้อง 24/8/2554
Tagged on:         

Leave a Reply