เนื่องจากเพื่อความปลอดภัยในระบบข้อมูล  กลุ่มงานเครือข่าย ได้ทำการย้าย backup server  จากศูนย์โชติเวชซึ่งอยู่ใกล้กับ ศูนย์เทเวศเกินไป ทำให้ไม่มีความปลอดภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ  ดังนั้น จึงทำการย้ายไปติดตั้งยังศูนย์พระนครเหนือซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์เทเวศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อข้อมูลอย่างสูงสุดต่อไป

DSC_0720  DSC_0723 DSC_0724 DSC_0725 DSC_0726 DSC_0728 DSC_0730 DSC_0731

วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ย้ายเครื่อง Back up Exec จากโชติเวช

Leave a Reply