Maintenance ระบบปรับอากาศห้อง Data Center ศูนย์เทศร์

Maintenance ระบบปรับอากาศห้อง Data Center ศูนย์เทศร์

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่คอยล์ร้อนระบบปรับอากาศห้อง Data Center ณ ศูนย์เทเวศร์

จัดเตรียมการประชุมผ่านอุปกรณ์ video conference

จัดเตรียมการประชุมผ่านอุปกรณ์ video conference

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร จัดเตรียมอุปกรณ์ video conference เพื่อการประชุมระหว่างระหว่างคณะในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม3ห้อง 1.ห้องเฟื่องเพชร คณะวิศวะ 2.ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น2คณะวิทยาศาสตร์ 3.ห้องประชุมเล็กชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี    

เปลี่ยน switch สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทเวศร์

เปลี่ยน switch สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทเวศร์

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้รับแจ้งใช้งานเครือข่ายไม่ได้จากสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 1 (ตึกบ่อปลา) ชั้น 3 ศูนย์เทเวศร์ ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าอุปกรณ์ switch เสีย จึงเอา switch ตัวใหม่มาเปลี่ยน ทำให้ใช้งานเครือข่ายได้ปกติแล้ว

ตรวจสอบความเรียบร้อยเครือข่ายและระบบกล้องวงจรปิดอาคารใหม่

ตรวจสอบความเรียบร้อยเครือข่ายและระบบกล้องวงจรปิดอาคารใหม่

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยเครือข่ายภายในอาคารใหม่(อาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ 2557-2559) ศูนย์เทเวศร์

เดินสายแลนชั่วคราว ห้อง 1502 ศูนย์เทเวศร์

เดินสายแลนชั่วคราว ห้อง 1502 ศูนย์เทเวศร์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้ดำเนินการเดินสายแลนชั่วคราว 4 จุด อาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 5 ห้อง 1502 ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งขอมา

ประกาศเครือข่าย มทร.พระนคร

ประกาศเครือข่าย มทร.พระนคร

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ลิงค์สำรองเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างภายในมหาวิทยาลัยออกไปยังภายนอกเกิดความขัดข้อง ทางกลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ประสานงานกับทาง Uninet เพื่อปรับปรุงและทดสอบระบบเครือข่าย ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถให้งานเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตภายนอกได้ชั่วคราว ทางเจ้าหน้าที่ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

เดินสายแลน 2 ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เดินสายแลน 2 ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้ดำเนินการติดตั้งจุด LAN 2 จุด สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องพักอาจารย์ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เดินสายแลน ปริ้นเตอร์ 1 จุด กองคลัง ศูนย์เทเวศร์

เดินสายแลน ปริ้นเตอร์ 1 จุด กองคลัง ศูนย์เทเวศร์

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสาร ดำเนินการเดินสายแลนให้เครื่องปริ้นเตอร์ที่ย้ายมาติดตั้งใหม่ โดยเพิ่มฮับ 1 ตัวสำหรับกระจายจุดเชื่อมต่อ ณ อาคารสำนักอธิการดี ชั้น 2 กองคลัง ศูนย์เทเวศร์