How to Send web log to Log Server Ubuntu 16.04

How to Send web log to Log Server Ubuntu 16.04 การส่ง Log Files ไปที่ Log Server บน Ubuntu 16.04 – ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการส่งไป Log Server – แก้ไขไฟล์ …. เอาคอมเม้นออก : nano /etc/rsyslog.conf – เพิ่มคอนฟิกใน : nano /etc/rsyslog.conf   – แก้ไขไฟล์ : nano  /etc/default/rsyslog

ทำการจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์เทเวศร์

ทำการจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์เทเวศร์

วันที่ 6 กรกฏาคม 2559 เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ฯ และทีมงาน network สำนักวิทยบริการฯ ได้ทำการจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทเวศร์ และจัดห้องเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่มาถึง

เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch ห้องศูนย์การจัดการความรู้

เปลี่ยนอุปกรณ์ Switch ห้องศูนย์การจัดการความรู้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2559  เนื่องจากได้รับแจ้งว่า อุปกรณ์เสียจากไฟดับ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร จึงดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ switch ห้องศูนย์การจัดการความรู้ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตึกบ่อปลา ชั้น 5