วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อทดสอบการประชุมผ่าน Video conference ระหว่าง 4 คณะ

  • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ทดสอบ Video Conference ระหว่างคณะ
Tagged on: