upgrade firmware switch 6900 ศูนย์โชติเวช

upgrade firmware switch 6900 ศูนย์โชติเวช

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ให้ทางบริษัท TCS เข้ามาดำเนินการ upgrade firmware switch 6900 เนื่องจากก่อนหน้าที่เกิดปัญหามีอาการรีสตาร์ทบ่อย

เดินสายแลน ปริ้นเตอร์ 1 จุด กองคลัง ศูนย์เทเวศร์

เดินสายแลน ปริ้นเตอร์ 1 จุด กองคลัง ศูนย์เทเวศร์

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสาร ดำเนินการเดินสายแลนให้เครื่องปริ้นเตอร์ที่ย้ายมาติดตั้งใหม่ โดยเพิ่มฮับ 1 ตัวสำหรับกระจายจุดเชื่อมต่อ ณ อาคารสำนักอธิการดี ชั้น 2 กองคลัง ศูนย์เทเวศร์

เดินสายแลน 4 จุด กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์เทเวศร์

เดินสายแลน 4 จุด กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์เทเวศร์

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสารได้ดำเนินการติดตั้งจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายตามที่ได้รับเรื่องขอมาจากกองพัฒนานกศึกษาทั้งหมด 4 จุด ณ อาคาร 1 สำนักอธิการบดี (ตึกบ่อปลา) ชั้น 2

ซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดศูนย์โชติเวช

ซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดศูนย์โชติเวช

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 ทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ให้ทางบริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น จำกัด เข้ามาดำเนินการแก้ไขจุดติดตั้งที่มีปัญหาน้ำเข้าที่ อาคาร5 ชั้น2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อย

แนะนำการใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะนำการใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง(พระนครเหนือ) ได้จัดอบรมแนะนำวิธีการใช้งานเกี่ยวกับห้อง Self Access และการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบเครือข่าย WIFI รวมถึงกฏระเบียบต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์          

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมการใช้โปรแกรม EndNote

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมการใช้โปรแกรม EndNote

วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อจัดการรายการบรรณานุกรมและการทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ    

ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้เนื่องจากเครื่องสำรองไฟชำรุด ศูนย์พระนครเหนือ

ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้เนื่องจากเครื่องสำรองไฟชำรุด ศูนย์พระนครเหนือ

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่พบว่าเครื่องสำรองไฟที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่ายภายในห้อง data center เกิดอาการลัดวรจรทำให้เกิดควันไหม้เสียหาย เป็นผลให้ระบบเครือข่ายใช้ไม่ได้  ทางเจ้าหน้าที่ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

ย้ายตู้ switch เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ทำการปรับปรุงพื้นที่

ย้ายตู้ switch เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ทำการปรับปรุงพื้นที่

วันที่ 15-16 กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่เครือข่ายฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการย้ายตู้ switch ที่ป้อมยาม บริเวณประตูทางเข้าของมหาวิทยาลัย เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องการจะปรับปรุงพื้นที่บริเวณดังกล่าว  

จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในงาน RMUTCON2016

จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในงาน RMUTCON2016

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสารได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง เพื่อนำแสดงสื่อภายในโซนจัดแสดงนิทรรศการของ มทร.พระนคร ในงาน RMUTCON2016ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ