ตรวจสอบระบบเครือข่ายระบบทะเบียน

ตรวจสอบระบบเครือข่ายระบบทะเบียน

เมื่อวันที่  6 ม.ค. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้จัดส่งเ้จ้าหน้าที่ไปสำรวจระบบเครือข่ายของงานทะเบียน เพื่อรองรับการย้าย serverและการใช้งานของห้องสำนักงานทะเบียนชั้น 4 ที่ปรับปรุงห้องเสร็จแล้ว

แจ้งปิดระบบย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server)ระบบทะเบียน

แจ้งปิดระบบย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server)ระบบทะเบียน

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2555 ทางสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่งานทะเบียนว่าจะมีการดำเนินการปิดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ในวันที่ 7 ม.ค. 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 -18.00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าเว็บของระบบงานทะเบียนได้ทุกเว็บ งานทะเบียนโทร 02 – 2829009 ต่อ 6301 – 4

สำรวจพื้นที่ติดตั้งWIFI Point To Point

สำรวจพื้นที่ติดตั้งWIFI Point To Point

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจพื้นที่จุดติดตั้ง WIFI Point To Point (เทเวศน์-พระนครเหนือ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมทร.พระนคร และเป็นลิ้งสำรองในกรณีเมนลิ้งเกิดขัดข้อง

แก้ไขระบบเครือข่าย ห้องพัสดุ ศูนย์พณิชยการพระนคร

แก้ไขระบบเครือข่าย ห้องพัสดุ ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2555 สำนักวิทยริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมบำรุงระบบเครืิอข่าย ณ ห้องพัสดุ ห้องการเงิน และห้องใกล้เคียง คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร ทางเจ้าหน้าที่สำหนักวิทยบริการฯได้จัดเส้นทางระบบเครือข่ายใหม่และกำหนด vlan ใหม่ให้ ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติ 4 มค 2555 14.00 น.