เมื่อวันที่ 20/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญานเครือข่ายไร้สาย ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 1 ซึ่งขณะนี้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยได้ ภายใต้ชื่อ WiFi-RMUTP ทั้งบริเวณด้านในห้องประชุมและโต๊ะหินอ่อนบริเวณด้านนอกอาคารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

20-06-11-113411-300x225 20-06-11-113421-300x225 20-06-11-120040-300x225 20-06-11-120048-300x225

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญานเครือข่ายไร้สาย ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 1
Tagged on:         

Leave a Reply