เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขอความร่วมมือกับทางศูนย์พระนครเหนือให้ลงระบบปฏิบัติการ windows 7 และโปรแกรมสำหรับใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 23 เครื่อง ของคณะเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จการเรียบร้อยแล้ว

051

ติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 7 ให้ห้องเรียนปฏิบัติการไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์