เนื่องด้วยในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ 4-5 กรกฎาคม 2557 ได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าเนื่องจากการไฟฟ้าได้ทำการเปลี่ยนสายไฟในบริเวณถนนพิบูลสงคราม เป็นผลให้ระบบเครือข่ายใช้ไม่ได้ ซึ่งวันจันทร์ที่ 7 กราฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ได้ดำเนินการให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติเรียบร้อยแล้ว

052

ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้เนื่องจากไฟดับ ศูนย์พระนครเหนือ