เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้ดำเนินการติดตั้งโทรศัพท์ voip จำนวน 6 เครื่อง ให้กับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นที่เรียบร้อย

ติดตั้งโทรศัพท์ Voip คณะสิ่งทอฯ จำนวน 6 เครื่อง