วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟที่ห้องserverอาคารเรือนปัญญาชั้น3 แทนของเดิมที่ไม่สามารถสำรองไฟได้แล้ว

ติดตั้งเครื่องสำรองไฟห้องserverอาคารเรือนปัญญา