เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2558 สำนักวิทยบริการฯ ส่วนงานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้จัดประชุม ณ ศูนย์เทเวศร์ โดยประชุมในเรื่องการวางแผนงานและแนวทางปฏิบัติงาน  โดยรวบรวมข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน มาประชุมสนทนากัน เพื่อที่จะชี้แนะ แนะนำวิธีการในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ  ให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อนำไปพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ซึ่งสรุปการวางแผนงานที่ต้องปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้   รายงานการประชุม

images

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองประชุมการวางแผนงานและแนวทางปฏิบัติงาน