เครื่องมือที่จะกล่าวถึงนี้จะเป็นเครื่องมือทดสอบมาตรฐานเครือข่าย และควบคุมทดสอบ Bandwidth บนเครือข่าย โดยเครื่องมือเหล่านี้นั้นจะเป็นฟรีแวร์บนระบบปฏิบัติการ Linux Base การลงโปรแกรมและการเรียกใช้งานผ่าน Terminal ทั้งหมด โดยเครื่องมือที่จะกล่าวถึงมีดังต่อไปนี้

  • nutcp
  • iperf

สองเครื่องมือที่กล่าวผ่านมานั้นเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับทดสอบระบบเครือข่าย ทำงานโดยการส่ง หรือแพคเกจผ่านระบบเครือข่ายจากคำสั่งที่กำหนด โดยผ่านโปรโตคอล TCP และ UTP โดยให้เลือกใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งจากที่กล่าว

  • nload

nload เป็นเครื่องมือสำหรับ monitor เครือข่ายแบบเรียลไทม์ ซึ่งเรียกใช้งานผ่าน Terminal ให้เป็นเครื่องมือประกอบการดูระบบเครือข่ายทั้งขาเข้าขาออก

 

NUTTCP

คำสั่ง install

$sudo apt-get install nuttcp

คำสั่งการใช้งาน

โดยการใช้งานจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ฝั่ง Client และ ฝั่ง Server

Server Side Command

$sudo nuttcp –S

เมื่อกดคำสั่งเสร็จแล้ว nuttcp จะทำงานอยู่บน background เพื่อรอฝั่ง Client

Client Side Command

$sudo nuttcp –r –i1 –w2m –T60 [Server IP Address]    //คำสั่งนี้จะกำหนดให้ Client เป็น Receiver (ผู้รับ)

$sudo nuttcp -t –i1 –w2m –T60 [Server IP Address]    //คำสั่งนี้จะกำหนดให้ Client เป็น Transmitter (ผู้ส่ง)

***หมายเหตุ คำสั่งที่ใช้งาน nuttcp ทั้งหมด เป็น Case Sensitive โปรดระมัดระวังในการใช้งาน***

 

Iperf

คำสั่ง install

$sudo apt-get install iperf

คำสั่งการใช้งาน

โดยการใช้งานจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ฝั่ง Client และ ฝั่ง Server เหมือนกับ nuttcp

Server Side Command

$sudo iperf –s                    //Server ทำงานแบบ รับข้อมูลผ่าน TCP

$sudo iperf –u –s                //Server ทำงานแบบ รับข้อมูลผ่าน UTP

เมื่อกดคำสั่งแล้ว iperf จะทำงานทันทีที่กดใช้งาน หากต้องการออกจากการใช้งาน ให้กด Ctrl+C เพื่อออกไปสู่ Promp

Client Side Command

$sudo iperf –c [Server IP Address] –d        //คำสั่งนี้จะกำหนดให้ Client ทั้งส่งทั้งรับ ในเวลาเดียวกัน

$sudo iperf –c [Server IP Address]        //คำสั่งนี้จะกำหนดให้ Client เป็น Transmitter (ผู้ส่ง)

$sudo iperf –u –c [Server IP Address] –b 100m    //คำสั่งนี้จะกำหนดให้ Client เป็น Transmitter (ผู้ส่ง) ผ่าน UTP แบบระบุจำนวน Bandwidth

***หมายเหตุ คำสั่งที่ใช้งาน iperf ทั้งหมด เป็น Case Sensitive โปรดระมัดระวังในการใช้งาน***

 

Iperf

คำสั่ง install

$sudo apt-get install nload

คำสั่งการใช้งาน

$sudo nload

เมื่อกดคำสั่งแล้ว iperf จะทำงานทันทีที่กดใช้งาน จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ Incoming และ Outgoing

  • Incoming คือค่า Download หรือ Receive
  • Outgoing คือค่า Upload หรือ Transmit

หากต้องการออกจากการใช้งาน ให้กด Ctrl+C เพื่อออกไปสู่ Promp

 

Reference

http://manpages.ubuntu.com/manpages/precise/man8/nuttcp.8.html

https://iperf.fr/

http://www.binarytides.com/linux-commands-monitor-network/

Network Performance Measurement Tool on Linux Base (Ubuntu)
Tagged on: