วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557  ระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขัดข้อง เนื่องจาก ไฟเบอร์ออฟติคของ ISP  ซึ่งต่อยู่ที่ สกอ. ขัดข้อง ทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไม่สามารถใช้การได้

แต่ระบบ อินทราเน็ต ภายในมหาลัยสามารถใช้งานได้ปกติ

diagram-mpls-big

วันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม 2557 ระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

Leave a Reply