1. ดาวน์โหลดโปรแกรม iperf (size : 56.0 KB)

2. ที่ฝั่งเครื่อง Server รันคำสั่ง #iperf -s

3. ที่ฝั่ง Client รันคำสั่ง #iperf -c 192.168.1.1 (หมายเลข IP Address ของฝั่ง Server)

ตัวอย่าง คำสั่งที่ใช้

#iperf -c 192.168.1.1 -i1 -w64k -t 60 -d

-c 192.168.1.1 (ตามด้วยหมายเลข IP Address ของเครื่อง Server)

-i1 (Set ช่วงเวลา Update ใน report ทุก 1 วินาที)

-w64k (Set TCP Window size ขนาด 64 K)

-t 60 (Set time ให้ทำการทดสอบเป็นเวลา 60 วินาที)

-d (Dual Test ทำการส่งข้อมูลทั้งขาไปและขากลับ แบบ full-duplex)

* หรือสามารถใส่ iperf –help เพื่อดู parameter อื่นๆ ได้ครับ

Step By Step ทดสอบเเล้วโดยกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://www.g-loaded.eu/2005/11/10/be-your-own-ca/

การใช้ iperf เพื่อทดสอบ Bandwidth บนระบบเครือข่าย (for windows)
Tagged on:         

Leave a Reply