วันที่ 2-3 กันยายน 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดเตรียมห้องเรียนห้องปฎิบัติการเครือข่ายศูนย์พระนครเหนือ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี ชั้น 8 ห้อง 9803 รูปภาพ 3-9-58 16 23 39รูปภาพ 3-9-58 16 23 56100994

100995 100996 100997

จัดเตรียมห้องเรียนห้องปฎิบัติการเครือข่ายศูนย์พระนครเหนือ