วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสาร ได้ดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์จากศูนย์เทเวศร์ ไปยังศูนย์พระนครเหนือ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี ชั้น 8 ห้อง 9803 เพื่อจัดเตรียมเป็นห้องเรียนห้องปฎิบัติการเครือข่าย

79770 79771 รูปภาพ 1-9-58 10 35 01 รูปภาพ 1-9-58 10 35 07 รูปภาพ 1-9-58 10 35 22 รูปภาพ 1-9-58 10 35 26รูปภาพ 1-9-58 10 37 26รูปภาพ 1-9-58 10 37 141114411145รูปภาพ 1-9-58 10 59 52รูปภาพ 1-9-58 12 13 23 (1)1003051116410030111165100300100306

ขนย้ายอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเตรียมห้องเรียนปฏิบัติการเครือข่าย ณ ศูนย์พระนครเหนือ