เมื่อวันที่ 23/5/2011 เว็บไซต์ของ มทร.พระนคร ได้รับการรับรองจาก กลุ่มผู้ทดสอบ IPV6 ในนาม ipv6forum อย่างเป็นทางการแล้วว่า ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานเว็บไซต์ของมทร.พระนครผ่านทางระบบเครือข่ายที่ใช้งานหมายเลขไอพีเวอร์ชั่น 6 ได้

www.rmutp.ac.th ได้รับ IPv6 Enabled WWW จาก ipv6forum แล้ว
Tagged on:         

Leave a Reply