เมื่อวันที่ 30-31/8/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Wireless Configuration / Management ที่อาคารปัญจธานี ถนน นนทรี บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด

หัวข้อการฝึกอบรม แบ่งเป็นสองส่วนคือ

1. ส่วน Aruba Controller and AP

 • Aruba Introduction
 • Aruba Architecture
 • Initial Setup
 • AP Provision
 • Authentication
 • Firewall Policy
 • Role
 • RF Plan
 • ARM
 • Captive Portal
 • Remote AP

2. ส่วน Airwave

 • Installation
 • Getting Start with AWMS
 • AMP Devices Discovery
 • Using Virtual RF

DSCN1322-300x225 DSCN1325-300x225 DSCN1326-300x225 DSCN1327-300x225 DSCN1328-300x225 DSCN1332-300x225 DSCN1337-300x225 DSCN1352-300x225 DSCN1353-300x225 DSCN1357-300x225 DSCN1363-300x225 DSCN1364-300x225

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบเครือข่าย เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร Wireless Configuration / Management
Tagged on:         

Leave a Reply