เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มงานเครือข่ายติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)  บริเวณโถงทางเดินหน้าลิฟท์คณะสื่อสารมวลชน เพื่อกระจายสัญญาณ wi-fi  ได้อย่างทั่วถึง เป็นที่เรียบร้อย

2013-11-19 15.53.43 2013-11-19 15.53.55

ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไร้สาย โถงหน้าลิฟท์ คณะสื่อสาร

Leave a Reply