เมื่อวันที่ 2/6/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายชั่วคราว ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ซึ่งขณะนี้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยได้ ภายใต้ชื่อ WiFi-MCT1 และ WiFi-MCT2 ตั้งแต่ชั้นบริเวณ 3 จนถึงชั้น 5

02-06-11-153722-300x225 02-06-11-153733-300x225 wifi-300x175

ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายชั่วคราว ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Tagged on:     

Leave a Reply