VPN (virtual private network) หรือระบบเครือข่ายเสมือน คือการสร้างช่องทางเพื่อเข้าสู่เครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายขององค์กรเพื่อใช้งานทรัพยากรณ์ภายในองค์กร ซึ่งมีประโยชน์กับสถานการณ์ WFH ในช่วงนี้

ระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปัจจุบันจะใช้การเชื่อมต่อด้วย covidvpn.rmutp.ac.th โดยระบบนี้จะใช้วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อในระบบปฏิบัติการที่เราใช้งานอยู่ได้เลย และมีข้อดีคือสามารถใช้ได้เต็มตามความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ท่านใช้งานอยู่ ซึ่งขั้นตอนการใช้งานของทั้ง 2 ระบบ สามารถดูได้จาก ลิงค์และข้อมูลด้านล่างนี้ครับ

การใช้งาน covidvpn.rmutp.ac.th

  คลิกที่นี้

 

 

 

 

วิธีใช้งาน VPN สำหรับลงชื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย PDF

วิธีใช้งาน VPN สำหรับลงชื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย