วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอใช้ห้องตัวเอง 3 Microsoft Office 2010 (คำ) ให้กับบุคคลภายนอกจำนวน 30 คน

 

1-2 1-3 1-4 2

 

อบรมความรู้ทางคอมพิวเตอร์ให้กับบุคคลภายนอก