001

เมือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) มีอาการผิดปกติ มีความร้อนและดับบ่อย จากการเช็คเบื้องต้น พบว่า  Filter มีฝุ่นเกาะเป็นจำนวนมาก เป็นสาเหตุให้อุปกรณ์มีความร้อน และเกิดอาการดับ

002003

 

อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) มีอาการผิดปกติ (พน.)
Tagged on: