เดินสายแลนเครื่องแม่ข่าย ณ ห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

เดินสายแลนเครื่องแม่ข่าย ณ ห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เนื่องจากมีการย้ายเครื่องแม่ข่ายของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและต้องมีการตั้งค่า ip address  ณ ศูนย์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 5  

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร FM 90.75 MHz.

ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร FM 90.75 MHz.

เมื่อวันที่ 10/08/2554 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับห้องสำนักงานใหม่ ณ สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร FM 90.75 MHz.