วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายศูนย์พณิชการพระนคร

วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายศูนย์พณิชการพระนคร

เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบเครือข่าย ณ ศูนย์ พนิชยการพระนครเพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้นแล้วแบนวิดท์ที่ใหญ่ขึ้น ดังนั้นกลุ่มงานเครือข่ายจึงได้ปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Points) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถ รองรับโหลดได้มากขึ้น เพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพ  โดยได้ทำการติดตั้ง ณ ชั้น 3 อาคาร พร้อมมงคล และ อาคาร 2 บริเวณ โซนห้องการจัดการ  และ ที่ห้องพยาบาลที่ตึกมงคลอาภา เป็นที่เรียบร้อย  

วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ศูนย์พณิชยการพระนคร

วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ศูนย์พณิชยการพระนคร

เนื่องจากศูนย์พณิชยการพระนคร มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใหม่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงทำการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) โดยใช้อุปกรณ์ที่มีการจะจายสัญญาณและ รองรับโหลดได้ดีกว่าเดิม ณ ห้อง 1117 อาคารศิลปศาสตร์  และ บันใดทางขึ้น ปีกซ้ายของอาคารศิลปศาสตร์   ภายในห้องทะเบียนคณะบริหารธุรกิจ และ ภายในห้องบรรยายรวม  อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ เป็นที่เรียบร้อย