วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มงานระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้เข้าสำรวจและติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณเครือข่ายไร้สาย หรือคุณภาพสัญญาณไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ณ ศูนย์พระนครเหนือดังนี้

  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อาคารช่างยนต์ 1 บริเวณพื้นที่ห้องเรียน 115 ด้านหลังอาคาร
  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกลอาคารช่างยนต์ 2 บริเวณ ชั้น 3 และ ชั้น 4
  • อาคารบริการงานอาคารสถานที่หรือสภาคณาจารย์ ชั้น 2 ห้อง 321 322 323
  • สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ห้อง 834
  • สาขาวิศวกรรมผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ห้อง TD1103 และ TD1201

 

101531 101569 101577 101579 101587

สำรวจและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ศูนย์พระนครเหนือ